VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se poskytování služeb – zpracování projektové dokumentace pro typové domy a doplňkových služeb prostřednictvím webových stránek www.projektujemedomy.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete. 

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. AUTORSKÁ PRÁVA

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.projektujemedomy.cz.   

2. Služby: Jedná se o službu zpracování projektové dokumentace pro některý z typových domů, jež jsou specifikovány na Webu (dále jen „Služba typový projekt“). Může se jednat i o některou z doplňkových služeb nabízených na Webu (například vyřízení stavebního povolení, zpracování projektu vodovodní přípojky atd.). Není-li dále uvedeno v konkrétních ustanoveních, že se týkají pouze některých služeb, platí ustanovení VOP pro všechny tyto zmíněné služby. 

3. Poskytovatel: 

    Martin Raček

    IČ: 03896234

    Sídlo: Táborská 158, Prčice, 25791 Sedlec-Prčice

    E-mail: info@projektujemedomy.cz

    Telefon: +420 722 428 960

    Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Sedlčany.

    Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

   Pokud je v textu VOP uvedeno „My“, „Nás“, „Naše“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

4. Klient: Klientem je každý, kdo uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek). Pokud VOP obsahují ustanovení, která se týkají procesu uzavírání smlouvy o poskytování služeb, vztahuje se pojem „Klient“ i na osoby, které ještě tuto smlouvu neuzavřely, ale mají o nabízené Služby zájem. 

Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Klient.

5. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací. 

6 Účastník/Smluvní strana: Klient i Poskytovatel jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

7. Smlouva o poskytování služeb: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Služeb. Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP v čl. III. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou Klienta (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím ze strany Poskytovatele a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám jako Klientovi zašleme e-mailem písemné potvrzení.

8. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Proto se pro ni používá i název Smlouva uzavřená distančním způsobem. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

9. Spotřebitelská smlouva: Uzavírá-li Smlouvu Klient jako spotřebitel, jedná se současně i o spotřebitelskou smlouvu. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

10. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro Nás, tak pro Vás závazné. 

11. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ, které máme uvedené na Webu a podle NOZ jsme povinni Vám je poskytnout i v textové podobě. Proto tyto informace uvádíme i přímo ve VOP. 

1. Podrobnosti o Službách jsou uvedené přímo v popisu na Webu. Kliknutím na jednotlivé typové projekty se Vám zobrazí podrobný popis toho, co je zahrnuto v projektu, co v malém projektu a jaké doplňkové služby jsou k dispozici.

2. Údaje o Naší totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 3 VOP.

3. Cena Služeb je vždy uvedená v jejich popisu. Jde o cenu konečnou. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané položky (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více položek).

4. Služby lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány GOPAY. 

5. Služba typový projekt bude dodána ve lhůtě 15 dnů od zaplacení ceny. Jste-li Spotřebitel, bude dodána ve lhůtě 15 dnů ode dne splnění podmínky zaplacení ceny a udělení výslovného souhlasu se započetím plnění této služby. Pokud Spotřebitel tento výslovný souhlas neudělí, počítá se 15denní lhůta až ode dne splnění podmínky zaplacení ceny a současně uplynutí 14 dní od uzavření Smlouvy. Doplňkové služby budou dodány ve lhůtě, kterou spolu dohodneme, zpravidla však delší než je pro dodání Služby typový projekt. 

6. Jako Spotřebitel můžete bez udání důvodů odstoupit od Smlouvy do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě Vaší výslovné žádosti plnění poskytnuto. Můžete-li od Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete. Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete v čl. VII. VOP. 

7. Klient má právo reklamovat vadnou Službu a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@projektujemedomy.cz. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Veškeré projekty jsou autorizované autorizovaným inženýrem pro obor pozemní stavby. Plnění podmínek pro autorizaci dozoruje i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě („ČKAIT“). Autorizovaný inženýr je vázaný obecně závaznými právními předpisy a dále Profesním a etickým řádem ČKAIT Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

9. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, Nové Město 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz nebo podatelna@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Služeb probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Služeb svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte Nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

 2. Prezentace Služeb uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu. 

3. V objednávkovém formuláři kliknutím vyberete objednávané Služby (jednu položku nebo více položek), dále zvolíte platební metodu a poté vyplníte jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, volitelně i  firmu, IČ, adresu, můžete připsat i své poznámkyNa konci objednávkového formuláře zaškrtnete souhlas s těmito VOP. Jste-li Spotřebitel a chcete, abychom plnění Služby zahájili ještě během 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaškrtněte i políčko s tímto souhlasem.  Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Služby. 

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a faktura. Potvrzením o přejetí Vašeho e-mailu s objednávkou je Smlouva uzavřena. 

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.  Pro případ, že by Naše kapacita byla natolik naplněná, že bychom nebyli schopni Vám ve stanovené dodací lhůtě objednané Služby dodat, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení můžeme provést i elektronickou formou, zasláním odstoupení na Váš e-mail zadaný v objednávce. Odstoupíme-li takto od Smlouvy, vrátíme Vám bez odkladu částku, kterou jste nám již před Naším odstoupením uhradili.

6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

7. Objednávat na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena: Cena je uvedena přímo v popisu jednotlivých Služeb na Webu. Nejsme plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky na objednávkovém formuláři je cenou výslednou, nic dalšího nehradíte.

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:  Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Odstoupení můžeme provést i elektronickou formou, zasláním odstoupení na Váš e-mail zadaný v objednávce.

3. Dodání Služby až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni na poskytnutí Služby začít pracovat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Nejme povinni Službu dodat, není-li předtím již uhrazena celá cena Služby.

4. Možnosti úhrady ceny:

  • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována. 
  • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
    bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
     bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách www.gopay.cz. 

5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Služby uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Při platbě online jste však přesměrováni na platební bránu bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 

V. DODACÍ PODMÍNKY:

1. Způsob a termín dodání: 

    Služby budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných (to platí zejména pro Doplňkové služby). U Doplňkových služeb, ke kterým je nutné správní rozhodnutí nebo povolení apod., které vydává třetí subjekt, je nezbytné počítat se závaznými nebo obvyklými lhůtami pro vyřízení/obstarání takových dokumentů. V těchto případech nejsme schopni garantovat přesný termín dodání, neboť není v naší moci.

    Služba typový projekt bude dodána tak, že Vám na Váš e-mail zadaný v objednávkovém formuláři, případně jiný e-mail, který nám za tímto účelem sdělíte, zašleme dokumentaci v elektronické podobě. Dokumenty Vám na adresu Vámi pro tento účel sdělenou zašleme i v tištěné podobě klasickou poštovní přepravou. 

     Jste-li Spotřebitel, realizaci Služeb zahájíme až poté, kdy nám k tomu buď dáte výslovný souhlas anebo uplyne 14denní lhůta pro odstoupení od Smlouvy (viz blíže článek VII. VOP). Za předpokladu, že v tu dobu je již i plně uhrazena sjednaná cena. U jiných Klientů než Spotřebitelů zahájíme realizaci poté, kdy je plně uhrazena celá sjednaná cena. V případech, kdy pro dodání Služby potřebujeme nejprve od Vás jako Klienta další informace nebo podklady, běží dodací lhůta až od okamžiku, kdy jsou i dodány potřebné podklady a informace, nedohodneme-li se jinak. Dodací lhůta je u Služby typový projekt 15 dnů ode dne splnění podmínek pro zahájení realizace této služby. V ostatních případech je dle charakteru Služby dohodnuta dodací lhůta individuálně.

     Při poskytování Služeb se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje Vámi sdělené, jež mají význam pro jejich řádné poskytování. 

2. Poskytování informací: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit Nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Služeb, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně Nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Služeb potřebné. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsme oprávněni od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem. 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VÝSLEDKY, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Služby poskytujeme s potřebnou odborností a pečlivostí a prostřednictvím osob, které jsou ke konkrétním činnostem oprávněné dle platných právních předpisů. Pokud však realizace závisí i na vydání správního rozhodnutí nebo povolení nebo podobném právním jednání třetí osoby, neodpovídáme za výsledek takového správního nebo povolovacího řízení.

2. Autorská práva: Na informace, postupy, výstupy předávané v rámci Služeb se vztahují autorská práva, jde-li o naše autorské dílo. Oprávnění takové autorské dílo použít udělujeme pouze Vám jako Klientovi. Dodané projekty není možné bez našeho předchozího písemného souhlasu použít pro třetí osoby, ani nijak dál autorské dílo šířit nebo jakkoli umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Licenci k užívání poskytujeme Klientovi pro jeho vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje dodáním autorského díla. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak.  V případě, že je autorem díla třetí osoba, která pro nás jako subdodavatel Službu nebo její část zajišťuje, prohlašujeme, že zajišťujeme od autorů takovou licenci, která nám umožňuje udělit Vám podlicenci ve stejném rozsahu, jako je popsáno výše v tomto odstavci. I v tomto případě platí, že je podlicence udělována pouze Vám jako Klientovi, se všemi právy a povinnostmi výše v tomto odstavci uvedenými.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů: Pokud na základě Vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započneme s plněním ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a Služba bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část plnění a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu: 

    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP i na Webu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

    K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Služby u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

3. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. 

4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve lhůtě pro odstoupení nebo by nešlo o Spotřebitele), Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nemůžeme. 

5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy: 

    V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

    Jak Vy jako Klient, tak My jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Odstoupení můžeme provést i elektronickou formou, zasláním odstoupení na Váš e-mail zadaný v objednávce. Klient může odstoupení také provést i elektronicky zasláním na náš e-mail uvedený v článku I. odst. 3 VOP.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925 NOZ

2. Odpovídáme za dodání Služeb v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná Služba, má Klient právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo jako Poskytovatel vadu včas neodstraníme, má Klient právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

3. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace.  

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v 30denní lhůtě i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste cenu hradili.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na Našich profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňujeme reference na naše Služby. Tyto reference jsou vždy referencemi našich Klientů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřujeme, že jde o osobu, která si Službu u nás zakoupila. Případně jde o reference, které jsme obdrželi od Našich Klientů v rámci vyplnění zpětné vazby – dotazníku zaslaného Klientovi po dodání Služby. Dotazník je zasílaný přímo na kontaktní mail uvedený v databázi Klientů a je tak zajištěno, že taková reference pochází od Klienta. 

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2024

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM